Voorwaarden

Voorwaarden kampeer accommodatie en Huur accommodatie camping De Terp Texel

Artikel 1:
Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. huuraccomodatie: de accommodatie of kampeermiddel die door de ondernemer aan recreant middels een overeenkomst verhuurd wordt 2. ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt. 3. recreant: diegene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat. 4. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en). 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mede- recreant(en). 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de plaats, hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is. 7. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf. 8. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2:
Inhoud overeenkomst 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant een kampeermiddel van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend. 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren. 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bij- behorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven. 5. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3:
Duur en afloop van de overeenkomst De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeen- gekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4:
Prijs en prijswijziging 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5:
Betaling 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 2. a. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalings- verplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aan- maning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer. De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling. 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6:
Annulering 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:
– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor diezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7:
Gebruik door derden 1. Gebruik door derden van verhuurplaats met kampeermiddel en/of de bij- behorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 2. Aan de gegeven bestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8:
Voortijdig vertrek van de recreant De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9:
Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige
daad 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de recreant , ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de verhuurplaats met kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt; 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn verhuurplaats met kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10:
Wet- en regelgeving 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel op de verhuurplaats, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11:
Onderhoud en aanleg 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. 2. De recreant is verplicht de verhuurplaats met kampeermiddel en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen. 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit de voeren.
Artikel 12:
Aansprakelijkheid 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van 455.000,- euro per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren. 2. De ondernemer is jegens de recreant niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein. 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht. 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13:
Geschillenregeling 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de tot stand koming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de onder nemer worden voorgelegd aan de rechter, indien de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de rechter aanhangig maken, onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.